1391/09/08
۱- حضور 5 عضو هيئت علمی ( شامل سه عضو تمام وقت و دو عضو مشاور پاره وقت )
 ۲- تاييد CV اعضاء مرکز از شورای پژوهشی شبکه
 ۳- تاييد طرحهای تحقيقاتی مرکز از سوی شورای پژوهشی
 ۴- ارزيابی تجهيزات مرکز متقاضی
 ۵- بررسی مقالات ، کتب و ساير امکانات متقاضی 
 ۶- تاييد زمينه کاری مرکز متقاضی از سوی شورای پژوهشی شبکه