1391/09/08

ردیف

کارگاه

مجری

مرکز

مدت

سال

1 

کارگاه آموزشی کلونينگ و نشان دار کردن و هيبريدازسيون اسيدهای نوکلوئيک 

دکتر بهرام کاظمی دمنه 

بخش انگل شناسی و مرکز تحقيقات بيولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

30 روز 

1381 

2 

کارگاه الکترونيکی آموزش تخليص پروتئينها در فرآيند عمليات پايين دستی 

آقای احمد عاصمی نيا

انستيتو پاستور ايران 

45 روز 

1381 

3 

كارگاه آموزشي 

دكتر وزيري 

انستيتو پاستور ايران 

30 روز 

1381

4 

كارگاه آموزشي 

دكتر جدي تهراني 

مرکز تحقيقات آنتی بادی منوکلونال پژوهشکده ابن سينا - دانشگاه شهيد بهشتی 

30 روز 

1381 

5 

کارگاه کلونينگ و نشاندار کردن اسيدهای نوکلوئيک 

دکتر بهرام کاظمی دمنه 

بخش انگل شناسی و مرکز تحقيقات بيولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 

30 روز 

1382 

6 

کارگاه تئوری و عملی الکتروفورز دوبعدی و کاربرد آن در پروتئوميکس

دکتر بهروز وزيری 

مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی انستيتو پاستور ايران 

45 روز 

1383

7 

کارگاه تئوری و عملی RT-PCR 

رامين صرامی فروشانی 

انستيتو پاستور ايران 

60 روز 

1384

8 

کارگاه Phage Display 

دکتر محمود چمن خواه 

مرکز تحقيقات آنتی بادی منوکلونال پژوهشکده ابن سينا - دانشگاه شهيد بهشتی 

30 روز 

1384 

9 

كارگاه تضمين كيفيت و ويروس زدايي فراورده هاي پلاسمايي 

دكتر كامران موسوي حسيني 

مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران 

30 روز 

1384 

10 

كارگاه آنتي بادي منوكلونال

دكتر جدي تهراني 

مرکز تحقيقات آنتی بادی منوکلونال پژوهشکده ابن سينا - دانشگاه شهيد بهشتی 

3 روز 

1384 

11 

توليد آنتي بادي منوكلونال 

دكتر جدي تهراني 

پژوهشكده ابن سينا 

يك هفته 

1385 

12 

Real Time PCR 

خانم عدالت 

انستيتو پاستور 

يك هفته 

1385 

13 

توليد آنتي بادي منوكلونال 

دكتر جدي تهراني 

پژوهشكده ابن سينا 

يك هفته 

1386 

14 

آموزش PCR براي پيدا كردن سويه هاي ايراني 

دكتر كاظمي دمنه 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

يك هفته 

1386 

15 

تكنيك بيان فاژ 

دكتر چمن خواه 

پژوهشكده ابن سينا 

2 روز 

1386 

16 

کارگاه بيان پروتئين نوتركيب و شناسايي آن در باكتري اشرشيا كلي 

دکتر وحيد خلج 

مرکز تحقيقات بيوتکنولوژی 

انستيتو پاستور ايران 

3 روزه 

1387 

17 

توليد آنتي بادي منوكلونال 

دكتر جدي تهراني 

پژوهشكده ابن سينا 

يك هفته 

1388 

18 

SDM 

دکتر گلستانی 

دانشگاه تربیت مدرس 

4 روز 

1388 

19 

RT-PCR 

دکتر رستگار 

معاونت غذا و دارو 

4 روز 

1388 

20 

Real Time- PCR 

دکتر رستگار 

معاونت غذا و دارو 

4 روز 

1388 

21 

توليد آنتي بادي منوكلونال 

دكتر جدي تهراني 

پژوهشكده ابن سينا 

يك هفته 

1389